Menu
Log in


Log in


तू करून दाखव ... लोक आहेत - ६ एप्रिल २०२२

6 Apr 2022 6:28 AM | Amol Sawarkar (Administrator)

आपल्यातले गुण तेवढे बघ

अवगुण दाखवायला लोक आहेत

पाय पुढेच टाक मागे ओढायला लोक आहेत

स्वप्न मोठीच बघ ती छोटी करायला लोक आहेत

आपली ज्योत पेटतीच ठेव विझवायला उत्सुक लोक आहेत

असे काही कर,जे आठवणीत राहील बाता मारायला लोक आहेत

प्रेम स्वतःवर कर द्वेष करायला लोक आहेत

निरागस होऊन रहा शहाणपण शिकवायला लोक आहेत

विश्वास स्वतःवर ठेव अविश्वास दाखवायला लोक आहेत

स्वतःला सावर नीट आरसा धरायला लोक आहेत

आपली छाप सोड आपल्या वाटेवर,गर्दी करायला लोक आहेत

तू करून दाखव फक्त काही टाळ्या वाजवायला लोक आहेत


---श्रीपाद भालचंद्र जोशी