Log in


तू करून दाखव ... लोक आहेत - ६ एप्रिल २०२२

6 Apr 2022 6:28 AM | Anonymous

आपल्यातले गुण तेवढे बघ

अवगुण दाखवायला लोक आहेत

पाय पुढेच टाक मागे ओढायला लोक आहेत

स्वप्न मोठीच बघ ती छोटी करायला लोक आहेत

आपली ज्योत पेटतीच ठेव विझवायला उत्सुक लोक आहेत

असे काही कर,जे आठवणीत राहील बाता मारायला लोक आहेत

प्रेम स्वतःवर कर द्वेष करायला लोक आहेत

निरागस होऊन रहा शहाणपण शिकवायला लोक आहेत

विश्वास स्वतःवर ठेव अविश्वास दाखवायला लोक आहेत

स्वतःला सावर नीट आरसा धरायला लोक आहेत

आपली छाप सोड आपल्या वाटेवर,गर्दी करायला लोक आहेत

तू करून दाखव फक्त काही टाळ्या वाजवायला लोक आहेत


---श्रीपाद भालचंद्र जोशी