Log in


वर्ष नवे - ३ एप्रिल २०२२

3 Apr 2022 8:51 AM | Amol Sawarkar (Administrator)

वर्ष नवे हे ज्याचे त्याचे वेगवेगळे

ज्याचे त्याचे तसेच ते

राहील बघा सुखानेच ते

जाईल बघा रंग वेगळे

ढंग वेगळे चाल वेगळी

ज्याची त्याची एकसारखी

करू नका अपुला हेका

धरू नका घास वेगळा

श्वास वेगळा ध्यास वेगळा

ज्याचा त्याचा मूर्त असो आभास असो

निराकार वा आकाराचा सत्व असो तो

तत्त्व असो स्वत्व असो वा

साक्षात्कारही सत्याचा

ज्याला त्याला लखलाभ असो

आत्मा आतील ज्याचा त्याचा

---श्रीपाद भालचंद्र जोशी