Log in


वर्ष नवे - ३ एप्रिल २०२२

3 Apr 2022 8:51 AM | Anonymous

वर्ष नवे हे ज्याचे त्याचे वेगवेगळे

ज्याचे त्याचे तसेच ते

राहील बघा सुखानेच ते

जाईल बघा रंग वेगळे

ढंग वेगळे चाल वेगळी

ज्याची त्याची एकसारखी

करू नका अपुला हेका

धरू नका घास वेगळा

श्वास वेगळा ध्यास वेगळा

ज्याचा त्याचा मूर्त असो आभास असो

निराकार वा आकाराचा सत्व असो तो

तत्त्व असो स्वत्व असो वा

साक्षात्कारही सत्याचा

ज्याला त्याला लखलाभ असो

आत्मा आतील ज्याचा त्याचा

---श्रीपाद भालचंद्र जोशी